Obligaties

Logo TPC Boshoven

Presentatie Obligaties: Bekijk Hier

Samen investeren in de toekomst van TPC Boshoven.

In het najaar van 2022 werd er een onderzoekscommissie in het leven geroepen om de verdere uitbreiding van de padelbanen te onderzoeken. De belangrijkste actie was dat we zekerheid zouden verkrijgen over het perceel grenzend aan de achterzijde van ons park, voorheen bekend als School 4 Dogs terrein. Onze vraag hangt samen met de herinrichting van het Open Park. Daarover hebben verschillende besprekingen met de gemeente en een extern adviesbureau plaatsgevonden. Conclusie is dat in alle varianten de uitbreiding van TPC Boshoven op het eerder vermeld terrein plaats kan vinden. Dienovereenkomstig hebben wij een aanvraag gedaan bij de gemeente voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor aanleg van 3 padelbanen. Ten aanzien van het Open Park Weert wordt op 12 juli het raadsvoorstel in de Raad ter goedkeuring behandeld.

Het bestuur heeft in samenspraak met de diverse commissies het volgende besloten.

 1. Uitbreiding van ons park met 2 padelbanen.
 2. Aanvraag omgevingsvergunning voor 3 padelbanen, is inmiddels al gedaan.
 3. Het openstellen voor aanmelding als padel of combilid; via aanmeldingsformulier “Lid worden” op onze website. bijlage 1
 4. Financiering van de uitbreiding middels een obligatielening; motivatie en uitleg hierover vindt u in bijlage 2.
  Het bestuur is van mening dat deze vorm van financiering de betrokkenheid in onze club vergroot en de gewenste financiële stabiliteit ten goede komt.
  Tevens zijn bijgesloten de navolgende bescheiden:
  • Formulier voorinschrijving obligatielening TPC Boshoven; bijlage 3
  • Belastingaftrek periodieke gift 2023; bijlage 4
 1. Het organiseren van een informatieavond op dinsdag 4 juli aanstaande. Aanvang 19:30 uur in ons paviljoen waar nadere informatie wordt verstrekt over de obligatielening.
 2. Het organiseren van een bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 juli 2023 aanvang 19:30u, waarin de leden gevraagd wordt in te stemmen met het volgende:
  Het uitbreiden van het park met aangaan van een pachtovereenkomst waarbij realisatie van 2 padelbanen op basis van:

  • Het financieren van een uitbreiding van 2 padelbanen middels een obligatielening; Minimaal 200 obligaties voor 2 padelbanen
  • Status voorinschrijving obligaties en financiële consequenties voor TPC Boshoven.
  • Een onderbouwde begroting
  • Stand van zaken m.b.t. inschrijvingen adspirant padel- of combileden.
    Om 2 padelbanen te realiseren dienen er 100 nieuwe padel- of combileden zich aan te melden.
  • Het aangaan van contract met een padelbouwer met bijbehorende financiële verplichtingen

 • Het financieren van een uitbreiding van 2 padelbanen middels een obligatielening; Minimaal 200 obligaties voor 2 padelbanen
 • Status voorinschrijving obligaties en financiële consequenties voor TPC Boshoven.
 • Een onderbouwde begroting
 • Het aangaan van contract met een padel bouwer met bijbehorende financiële verplichtingen

Bijlagen:

 1. Aanmelding als padel- of combilid via aanmeldingsformulier “Lid worden” op onze website.
 2. Prospectus obligatielening TPC Boshoven
 3. Formulier voorinschrijving obligatielening TPC Boshoven
 4. Belastingaftrek periodieke gift 2023

Namens bestuur TPC Boshoven
Bernard Padberg, voorzitter